ឥណទានមានកាលកំណត់

ប្រាក់កម្ចីមានកាលកំណត់របស់ធនាគារអេស៊ា​-ប៉ាស៊ីហ្វិកអាចអនុវត្តបានសម្រាប់ទាំងបុគ្គល និងក្រុមហ៊ុន សម្រាប់​បម្រើ​ដល់​គោល​បំណង​ជា​ច្រើន។

គោលបំណងនៃប្រាក់កម្ចី

បុគ្គល

 • សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន (ការជួសជុល / ការតុបតែងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានស្រាប់ ការអប់រំការថែរក្សាសុខភាព ... ) ។

 • សម្រាប់ការប្រើប្រាស់អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។

 • សម្រាប់ការទូទាត់សងកម្ចីធនាគារ។

ក្រុមហ៊ុន / ក្រុមហ៊ុន

 • ដើមទុនពង្រីកអាជីវកម្ម។

 • ការទិញគ្រឿងម៉ាស៊ីននិងរោងចក្ រនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀត។  

 • សម្រាប់ការទូទាត់សងកម្ចីធនាគារ។

មុខងារនិងអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗផ្សេងទៀត

 • រយៈពេលកម្ចី    ​​​                     ៖ រហូតដល់ ១៥ ឆ្នាំ។

 • ចំនួនប្រាក់កម្ចី                      ​  ៖ រហូតដល់ ៧០ ភាគរយនៃតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិ។

 • វត្ថុបញ្ចាំ                                ៖ ផ្ទះទិញ / កំពុងទិញ។

 • អត្រាការប្រាក់                        ៖ អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង។

 • ការទូទាត់សង​​​​​                        ៖ ការសង់ត្រលប់ អាចបត់បែនបាន។

 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំទទួលបានសិទ្ធិ  ៖ បុគ្គលដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ និងអង្គភាពអាជីវកម្ម

ឯកសារចាំបាច់

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិង / ឬលិខិតឆ្លងដែន

 • សៀវភៅស្នាក់នៅ / សៀវភៅគ្រួសារ (ជាជម្រើសនិងតាមសំណើរបស់ធនាគារ)

 • ប័ណ្ណសំគាល់សិទ្ធិ / កម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យបញ្ចាំ (ទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបញ្ចូលជាកម្មសិទ្ធិ)

 • ឯកសារចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម (សម្រាប់អង្គភាព / ក្រុមហ៊ុន)

 • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ / ឯកសារប្រាក់ចំណូល - ភស្តុតាង

 • ឯកសារផ្សេងទៀត (យោងតាមសំណើរបស់ធនាគារ)

សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតឬទាក់ទងជាមួយបុគ្គលិកឥណទានរបស់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។

ផ្ចាប់ជាមួយយើង

 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon

©ឆ្នាំ ២០២០ ដោយធនាគារអេសា៊-ប៉ាស៊ីហ្វិក​ ឌីវេឡុបមេន ម ក