គណនីបញ្ញើសន្សំ

គណនីសន្សំរបស់​របស់ធនាគារអេស៊ា​-ប៉ាស៊ីហ្វិក​​ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡើង​ជា​មួយ​នឹង​ភាព​បត់​​បែន​​ដែល​ម្ចាស់​គណនី​អាច​ដាក់​ប្រាក់​បញ្ញើ / ដក​​ប្រាក់​បាន​គ្រប់​ពេល​វេលា​ដោយ​គ្មាន​ការ​ដាក់​កម្រិត​លើ​ចំនួន​ប្រតិ​បត្តិការ។

សិទ្ធិទទួលបាន

 • បុគ្គលនិវាសនជន ឬអនិវាសនជន។

 • បុគ្គលដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ

 • ការដាក់ប្រាក់ដំបូងអប្បបរមា ៤០.០០០ រៀលឬ ១០ ដុល្លារ។

 • តំរូវការសមតុល្យអប្បបរមាគឺ ៤០,០០០ រៀលរឺ ១០ ដុល្លារ។

 • ឯកសារបឋម៖

 1. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ (សំរាប់មូលដ្ឋាន)

 2. លិខិតឆ្លងដែន (សំរាប់ជនបរទេសនិងក្នុងស្រុក)

 • ឯកសារពីរក្នុងចំណោមឯកសារបន្ទាប់បន្សំខាងក្រោមក្នុងករណីដែលឯកសារបឋមមិនមាន:

 1. សំបុត្រកំណើត

 2. សៀវភៅស្នាក់នៅ / លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅដោយអាជ្ញាធរផ្លូវការ

 3. លិខិតបញ្ជាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍

 4. សៀវភៅគ្រួសារដែលមានរូបថតមេគ្រួសារ

 5. ប័ណ្ណបើកបរចេញដោយអាជ្ញាធរផ្លូវការ

ឯកសារបន្ទាប់បន្សំមួយក្នុងចំណោមឯកសារបន្ទាប់បន្សំខាងលើត្រូវតែមានរូបថតអ្នកកាន់គណនី (ឧទាហរណ៍ប័ណ្ណបើកបរនិងសំបុត្រកំណើត) ។

 • ពន្ធកាត់ទុក ៤% និង ១៤% ត្រូវបានអនុវត្តលើអត្រាការប្រាក់ដែលទទួលបានសម្រាប់លំនៅដ្ឋាននិងអនិវាសនជនរៀងៗខ្លួន។

 • ធនាគាររក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់តាមការសំរេចចិត្តរបស់ធនាគារដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

 • រូបិយប័ណ្ណពីរអាចប្រើបាន - រៀល និងដុល្លារ

 • ការប្រាក់ត្រូវបានផ្តល់ជូន

 • ការប្រាក់ត្រូវបានគណនានិងបង្គរប្រចាំថ្ងៃ និងបង់ប្រចាំខែ

 • សៀវភៅធនាគារផ្តល់ជូនឥតគិតថ្លៃនៅពេលបើកគណនី

 • អាចដក់ និង ដាក់ប្រាក់គ្រប់ពេលតាមរយៈបញ្ជរសាខារបស់យើង

 • ការដកប្រាក់គ្មានដែនកំណត់នៅបញ្ជរ និងដោយមិនគិតថ្លៃសេវា

ផ្ចាប់ជាមួយយើង

 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon

©ឆ្នាំ ២០២០ ដោយធនាគារអេសា៊-ប៉ាស៊ីហ្វិក​ ឌីវេឡុបមេន ម ក