ឥណទានគេហដ្ឋាន

រៀបចំផែនការការរស់នៅនិងធ្វើជាម្ចាស់គេហដ្ឋានក្នុង​ក្តី​សុបិន្ត​របស់​អ្នក​ជា​មួយ​ប្រាក់ឥណទានគេហ​ដ្ឋាន​របស់ធនាគារអេស៊ា​-ប៉ាស៊ីហ្វិក។ ឥណទានគេហដ្ឋាន របស់ធនាគារអេស៊ា​-ប៉ាស៊ីហ្វិក​ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡើង​ជា​មួយ​នឹង​ដំណើរ​ការ​ឥណទាន​ងាយស្រួល និង​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ប្រកួត​ប្រជែង។

គោលបំណងនៃប្រាក់កម្ចី

 • សម្រាប់ការទិញលំនៅដ្ឋាន។

 • សម្រាប់ការសងប្រាក់កម្ចីទិញលំនៅដ្ឋាន។

មុខងារនិងអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗផ្សេងទៀត

 • រយៈពេលកម្ចី    ​​​                    ៖ រហូតដល់ ១៥ ឆ្នាំ។

 • ចំនួនប្រាក់កម្ចី                       ៖ រហូតដល់ ៧០ ភាគរយនៃតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិ។

 • វត្ថុបញ្ចាំ                                ៖ ផ្ទះទិញ / កំពុងទិញ។

 • អត្រាការប្រាក់                        ៖ អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង។

 • ការទូទាត់សង​​​​​                        ៖ ការសង់ត្រលប់ អាចបត់បែនបាន។

 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំទទួលបានសិទ្ធិ  ៖ បុគ្គលដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ។

ឯកសារចាំបាច់

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិង / ឬលិខិតឆ្លងដែន

 • សៀវភៅគ្រួសារ / សៀវភៅស្នាក់នៅ (ជាជម្រើសនិងតាមសំណើរបស់ធនាគារ)

 • ប័ណ្ណសំគាល់សិទ្ធិ / កម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យបញ្ចាំ (ទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបញ្ចូលជាកម្មសិទ្ធិ)

 • កិច្ចព្រមព្រៀងការលក់និងការទិញទ្រព្យសម្បត្តិ - ប្រសិនបើមាន

 • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ / ឯកសារប្រាក់ចំណូល - ភស្តុតាង

 • ឯកសារផ្សេងទៀត (យោងតាមសំណើរបស់ធនាគារ)

សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតឬទាក់ទងបុគ្គលិកកម្ចីរបស់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត។

ផ្ចាប់ជាមួយយើង

 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon

©ឆ្នាំ ២០២០ ដោយធនាគារអេសា៊-ប៉ាស៊ីហ្វិក​ ឌីវេឡុបមេន ម ក